a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi (“Ejutsu ESpor” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilir, saklanır, silinir ve imha edilir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; Ejutsu ESpor’un hukuki, teknik ve hizmet güvenliğinin temini; Ejutsu ESpor tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Ejutsu ESpor tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Ejutsu ESpor’un hizmet ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Ejutsu Espor tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.ejutsu.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Neler Olduğu, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Ejutsu ESpor tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Ejutsu Espor’un hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; kurum içi ilgili departmanlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.ejutsu.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi kişisel verilerin korunması ve işlenmesi  ve imhası politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. İşlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak ve güncel kanun hükümlerine ve Ejutsu Espor ile Kişisel verisi işlenenlerin ilişkisinin gerekliliklerine göre değişmek üzere

-ad soyad,

-TC kimlik,

– iletişim,

-adres,

– doğum tarihi,

Diğer alınan kişilsel veriler

müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, pazarlama, mesleki deneyim, özlük, görsel ve işitsel kayıtlar, ve diğer tüm kişisel veri türlerindeki kayıtlarını kanunun belirlediği kurallar çerçevesinde işlemeyi, saklamayı, imha etmeyi ve silmeyi kabul ve taahhüt eder. Kanunun zorunlu tuttuğu haller ve sözleşmelerin işlevselliği için gerekli olan kişisel verilerin saklanmasına ve işlenmesine kişiler itiraz edemezler.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitemiz ve kurum içerisinde bulunan fiziksel bilgi ve talep formları aracılığıyla toplanmaktadır. Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ejutsu.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ejutsu E-Spor ve Oyun Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Ejutsu E-Spor’a iletmeniz durumunda yetkililerimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak taleplerin veri sorumlusu tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler veri sorumlusu tarafından talep edilebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

• Şirket ile ilişkinin sonlanması ve yasal saklama sürelerinin sona ermesi halinde kişisel verilerin imha edilmesini talep etme haklarına sahiptir.

e) Aydınlatma Metni Son Hükümler

Aydınlatma metni kapsamında belirtilen tüm hüküm ve maddeleri içeren bu metnin kişilere verilmesi, okutulması, okunması, sesli olarak bildirimde bulunulması, mesaj ve mail yoluyla iletilmesi satış ve pazarlama sırasında sorulması ve diğer yollarla bilgilendirilmesi durumunda kişilerin tamamen ve açıkça aydınlatıldığı kabul edilecek olup, kanunun aradığı aydınlatma yükümünün yerine getirildiği kabul edilir. Açık Rıza formunun imzalanması halinde aydınlatma metni konusunda bilgilendirmenin yapıldığı kabul edilir. Taraflar Açık Rıza formunu imzaladıkları, kabul ettikleri veya kabul ettiklerini beyan ettikleri takdirde, hiçbir şart ve koşulda aydınlatılmadıklarını ileri süremezler.