a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

EJUTSU ESPOR VE OYUN MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.AMAÇ

Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi (“Ejutsu Espor”, “Şirket”) olarak; üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Ejutsu ESpor tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır. Bu politika, Şirketimizin kişisel verilerin hukuka uygu işlenmesi ve korunmasına gösterdiği azami ihtimamı somutlaştırmaktadır.

3.TANIM VE KISALTMALAR

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

KAVRAM TANIM
Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişilerdir.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onaydır.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’dir.
Bağlı Ortaklık, İş Ortakları, İştirak Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi’nin ve bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarıdır.
Çalışan Ejutsu Espor/Şirket Personeli
Hizmet Sağlayıcısı Ejutsu Espor’un hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personelidir.
KVKK veya Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.
KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
Periyodik İmha Kanun’da yer verilen kişisel veri işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.
Politika Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’dır.
Ejutsu Espor” veya “Şirket Ejutsu ESpor ve Oyun Merkezi
Veri Sorumluları Sicili KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicil’dir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’dir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

4.1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verilerin kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

Ejutsu ESpor, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK ve ikincil düzenlemelerine uygun hareket etmek ve tüm iş süreçlerini KVKK ve ikincil düzenlemelerine uyumlu şekilde yürütmek hususunda azami özen göstermektedir.

4.2. Veri İşleyen

Ejutsu ESpor’un verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi).

4.3. Sorumluluk

Kişisel verilerin Ejutsu ESpor adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak Ejutsu ESpor ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. Ejutsu ESpor; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin gizlilik politikasına uyumunu denetler.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca Ejutsu ESpor’un kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Ejutsu ESpor aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; Kanun’a, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e ve Kanun’un diğer ikincil düzenlemelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve farklı kanallar aracılığıyla kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirmektedir. Ayrıca Ejutsu Espor, kamuoyuna açık politikalar başta olmak üzere KVKK ve ikincil düzenlemelerine ilşkin olarak kulanılan metinlerin, kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem vermektedir. Ejutsu Espor’un internet sitesindeki ilgili yer ve alanlarda, yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. İlgili Kişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine dair hangi araçların kullanılacağı iç politikalar ile belirlenmiştir.

5.2. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü

KVKK 11. maddesi uyarınca, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları Kanun’da belirtildiği şekilde kullanılabilecektir. Söz konusu haklara ilişkin olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan veri sorumlusuna başvuru usulüne uygun şekilde Şirket’imize ilgili kişi başvurusu yapılabilecektir. Ejutsu ESpor, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil düzenlemelerine  uygun olarak neticelendirmek için  gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta olup, Kişisel veri sahibinin, KVKK madde 11’de yer alan haklarına ilişkin talebini Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. İlgili kişiler ejutsu.com internet adresinde yer alan Ejutsu Espor Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman Şirket’imize başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

5.3. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Ejutsu ESpor’un veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu Politika’nın 7. bölümde belirtilmektedir.

5.4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Ejutsu ESpor, KVKK 16. maddesi uyarınca, KVK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlü olup sicil kaydımız gerçekleştirilmiştir. KVKK 16/3 maddesi uyarınca; işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi KVK Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önünde bulundurularak, sicile kaydolma zorunluluğuna getirilecek istisnalara göre iştiraklerden bir kısmı için istisna getirilebilir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veriler

KVKK kişisel veri kavramını, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması’nın konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVKK gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin Kanun’da açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda; Firmamız Özel nitelikli kişisel veri saklamamaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

7.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uyulacak İlkeler

Toplanan tüm kişisel veriler, KVKK 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. Ejutsu ESpor, KVKK 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

KVKK’nın 4. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte olup, Şirketimiz, tüm iş süreçlerinde söz konusu ilkelere uygun hareket etmektedir.

7.1.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Ejutsu ESpor, tüm iş süreçlerindeki kişisel veri işleme süreçlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde yerine getirmektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler Ejutsu Espor’un iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir

7.1.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Ejutsu ESpor, kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli özeni göstermekte  olup kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için ihtiyaç duyulan mekanizmaları kurmaktadır.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Ejutsu ESpor, tüm iş süreçlerinde belirli ve meşru amaçlar için kişisel veri işlemekte olup, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

7.1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Ejutsu ESpor, iligli kişilerin kişisel verilerini, iş faaliyetlerinin gerektirdiği  nitelikte ve ölçüde ve söz konusu kişisel verileri işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü  olarak işlenmektedir.

7.1.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Ejutsu ESpor, iş faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri KVKK ve ikincil düzenlemeleri tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde saklanmakta ve muhafaza etmektedir. Ejutsu Espor, iligli yükümlülük kapsamında gerekli idari ve teknik tedbirleri yerine getirmektedir. Kişisel veriler, belirlenmiş olan saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine ve belirlenen imha yöntemlerine uygun şekilde imha edilmektedir.

7.2. Ejutsu Espor’unKişisel Verileri İşleme Amaçları:

Ejutsu Espor, KVKK ve ikincil düzenlemlerine uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:

 • Kimlik ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-posta bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
 • Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer Veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
 • Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
 • Konum verileri: Kullanıcı https://ejutsu.com/ sitesini kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendire yapılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır:

 • Ejutsu ESpor üyelerine yayınlar göndermek, Ejutsu ESpor üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, Ejutsu Espor üyesi ya da kullanıcıların sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, Ejutsu ESpor üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, Ejutsu ESpor veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, Ejutsu ESpor üyelerine gerektiğinde temas kurmak, https://ejutsu.com/ kapsamında çalışan adayları ve işverenler arasındaki iletişimi sağlamak, İlanları arama kriterlerine göre bireyselleştirmek ve ilan yönetimini sağlamak, Blog ve internet sitelerinin reklam ve promosyonunu yapmak, Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak, Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak, Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,

7.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesinin Sağlanması

Ejutsu ESpor, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVKK ve ikincil düzenlemleri uyarınca gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, kişisel verilerin Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonu yapmakta, kişisel verilerin depolanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta, oluşturulan teknik alt yapının ve süreçlerin denetlenmesini sağlamakta, alınan teknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlemektedir. Ejutsu ESpor, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki idari tedbirleri alır:

 • Ejutsu ESpor, şirket çalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmektedir,
 • Ejutsu ESpor, şirket çalışanları ile yapmış olduğu sözleşmelerde, belgelerde veya politikalarda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli gizlilik maddelerine yer vermekte, rol ve sorumlulukları belirlemektedir.
 • Ejutsu Espor, birlikte çalıştığı iş ortakları, tedarikçiler ve iş sürecinde yer alan diğer veri işleyenlerin faaliyetlerini denetlemektedir.

7.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Özel nitelikli kişisel veriler KVKK ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmekte, korunmakta ve muhafaza edilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’na da uyumlu hareket etmektedir.

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler

Şirketimiz bu tarz özel veriler saklamamaktadır.

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler

Şirketimiz bu tarz özel veriler saklamamaktadır.

7.5. Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çerezleri, internet sayfalarımız işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitemizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

7.6. Ejutsu ESpor Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

ejutsu.com bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanıyan bir platformdur.

Ziyaretçilerimiz portal.mentalik.com üzerinden;

• İsim – soy isim,

• Elektronik posta adresi,

bilgilerini paylaşarak https://ejutsu.com/ sisteminde üyelik oluşturabilir veya sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

Üyelik oluşturulduktan sonra kullanıcılar;

• Kimlik bilgileri (İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, TC. Kimlik No ),

• İletişim bilgileri (Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası vb.),

Kimlik ve iletişim bilgileri; Sosyal ağ bilgileri, üyelerin mevcut sosyal bilgileri ile sosyal ağ hesapları üzerinden toplanan kişisel verilerin iş geliştirme, pazarlama gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırmak için işlenir.

E spor lisanslı oyuncular ilgili mevzuat kapsamında üyenin; kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini saklar ve talep halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bu verileri aktarabilir.

Yapılan yorumların içeriğinde üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika’nın 7.4. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika’nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika’ nın 8. maddesi kapsamındadır. İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

7.7. Kişisel Verileri İşleme Şartları

KVKK ve ikincil düzenlemeleri, kişisel verilerin hangi şartlar kapsamında işlenebileceği açıkça düzenlemektedir. Şirketimiz, söz konusu kişisel veri işleme şartlarına uygun hareket etmedir. Söz konusu kişisel veri işleme şartları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmektedir. (Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları Politika’nın 7.4. maddesinde detaylı açıklanmakta olduğundan bu başlıkta ayrıca yer verilmemiştir.)

Kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 5. maddesinde sayılmış olup, buna göre aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması halinde kişisel veri işlenebilecektir. Şirketimiz, tüm iş süreçlerinde aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun bir kişisel veri işleme süreci yürütmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sayma yoluyla belirlenmiş olup, bu şartlar genişletilemez.

Şirketimiz, açık rıza alması gereken süreçleri doğru ve hukuka uygun şekilde tespit etmekte, açık rıza alınması gereken hallerde yine KVKK ve ikincil düzenlemelerinin öngördüğü açık rıza alma usül ve esaslarına uygun şekilde açık rıza almaktadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

8.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerin yurtiçinde hukuka uygun şekilde aktarılması için  Kanunun 5. ve 6. maddesindeki şartların ayrıca aranması gerekmektedir. Bu sebeple, kişisel verilerin aktarılması için aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel veriler şirketimizce saklanmamaktadır.

8.2. Yurtdışına Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Şirketimiz KVKK ve ikincil düzenlemelerininin öngördüğü yurt dışına Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına veri aktarımı;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanun’da belirtilen hallerin varlığında (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunması (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler),
 • Kanun’da belirtilen hallerin varlığında (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde (Kurul tarafından güvenli kabul edilmeyen ülkeler), yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması durumlarında gerçekleştirilebilir.

Şirketimiz, yurt dışına kişisel veri aktarımında KVKK ve ikincil düzenlemelerine uygun hareket etmektedir.

8.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kurum ve Kuruluşlar

Şirketimizin iş süreçleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz, iş süreci gereği tedarikçilerimize, iş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, kanunun gerektirdiği durumlarda devlet kurumları ve adli makamlara yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin Ejutsu ESpor tarafından alınan tedbirler:

Teknik Açıdan Alınan Tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
 • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
 • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
 • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,
 • Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.

İdari Açıdan Alınan Tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Ejutsu ESpor içerisindeki kişisel verilere erişim yalnızca yekili yönetici tarafından sağlanmaktadır.
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
 • Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
 • Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

9. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI

9.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

 Detaylı bilgi için

https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Details?q=%2BE1u45r4BvHN2oh%2Fw54jPw%3D%3D&isNeviChange=duu6TOm7jzzm1f64DfpShw%3D%3D

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

9.2. Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

9.2.1. Teknik tedbirler

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
 • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2. İdari Tedbirler

 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1. Ejutsu ESpor’un Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak, için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

10.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler

Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,

 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

10.2.1. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

10.2.2. Kişisel Veri İhlali Durumunda Aldığımız Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturulmuş olup,

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen kişisel veri ihlali gerçeklemesi halinde, KVKK ve ikincil düzenlemelerine uygun usül ve esaslar gözetilerek, süresinde (Şirketimiz tarafından öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde) Kurul’a bildirilecektir.

10.2.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirler ve Bunların Denetimi

Ejutsu ESpor bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin ve tüm iş süreçlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığını periyodik olarak takip ederek denetler ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapar.

Ejutsu ESpor, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri, KVKK ve ikincil düzenlemelerine uygun hareket etmeleri gerektiği noktasında bilgilendirir; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde işlenmesi ve korunmasına yönelik hükümler belirler.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Politika’nın 5.2. İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü başlığında, ilgili kişilerin Kanun uyarınca hakları ve cevaplanma usulü konusunda bilgilendirme yapılmış olup, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin teknik ve idari alt yapılar kurduğumuzu yeniden beyan ederiz. İlgili kişiler KVKK madde 11 uyarınca;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarına sahiptiler.

11.1. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, KVKK 11. Maddesinde bulunan haklara ilişkin olarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan veri sorumlusuna başvuru usulüne uygun şekilde Şirket’imize ilgili kişi başvurusu yapılabilecektir. (Yazılı ve Islak İmzalı Başvurular İçin Adres: Atakent Mah. Alemdağ Cad. No: 370) İlgili kişi başvurlarının KVKK ve ikincil düzenlemelerine ve bu kapsamda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan başvuru usulüne uygun yöntem, bilgi ve belgelerleyapılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

11.2 Başvurunun Değerlendirilmesi

11.2.1. Başvurunun Cevaplandırılma Süresi

Ejutsu ESpor, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil düzenlemelerine  uygun olarak neticelendirmek için  gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta olup, Kişisel veri sahibinin, KVKK madde 11’de yer alan haklarına ilişkin talebini Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir. İlgili kişiler ejutsu.com internet adresinde yer alan Ejutsu Espor Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

11.2.2. Başvuruyu Reddetme Hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 • Başvuru usulüne uyulmaması,
 • KAMU VE İDARİ MAKAMLAR HARİCİNDE VERİ SAHİBİ KİŞİNİN BİZZAT BAŞVURUSU OLMADIĞI TAKDİRDE BAŞVURULAR RED EDİLMEKTEDİR

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

11.3. Başvurunun Değerlendirilme Usulü

İşbu Politika’nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için ilgili kişi başvurusunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan başvuru usulüne uygun şekilde yapılmış olması gerekmektedir.

Başvuru kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Başvurunun reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

11.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Olan Şikâyet Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (Otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12. ÇEREZ POLİTİKASI

Bu çerez uygulamaları politikası; Ejutsu ESpor tarafından veya onlar adına yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar, üçüncü parti programlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Amaç unsuru Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (Bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.
Çerez Türleri Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler web sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.
Üçüncü Parti Çerezler Ejutsu ESpor web siteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler web sitelerde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.
Çerez İzinleri Ejutsu E-Spor web siteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri’ni kullanarak çerezlerin “ÇEREZ POLİTİKASI “kapsamına uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme Ejutsu E-Spor web siteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri’ne yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleri başlığındaki son paragrafta ifade edildiği şekilde çerez kullanımından çıkma yapılabilmektedir.
Çerez Yönetimi Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki “Yardım” fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Zorunlu çerezler web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içerik’e benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam politikası sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Bazı çerezleri kabul etmediğiniz durumlarda, internet sitemizin bazı işlevlerini kullanamayacağınızı yahut düzgün görüntüleyemeyeceğinizi göz önünde bulundurunuz.

13. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Poltika, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz aydınlatma metni ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilir ve Ejutsu ESpor’un internet sitesinde ejutsu.com yayımlanır.  İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

14. GÜNCELLEME PERİYODU

İşbu Politika gerektiği takdirde ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü’nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

15. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak yürürlükteki Kanun ve ikincil düzenlemeleri öncelikli olarak uyglanacaktır. Yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler ile ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması halinde, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını beyan ederiz.

16. POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Politika üzerindeki değişiklikler şirket tarafından yapılır ve  Güncellenen Politika internet sitesinde yayınlanır ve Şirket çalışanlarına e-posta yoluyla bildirilir.

17. YÜRÜRLÜK

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

18. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile Hukuk Birimi tarafından iptal edilerek (İptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Hukuk birimi tarafından saklanır.